Nr projektu: POKL.04.01.02-00-103/09

Kwota dofinansowania: 3 712 211,00 PLN


Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka

Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy

Poddziałanie 4.1.2. Zwiększenie liczby absolwentów kierunku o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy


Okres realizacji projektu: 01.10.2009 r. – 30.09.2015 r.

Instytucja Pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju


M A T E M A T Y K A

to kierunek zamawiany, który oferuje:
  • stypendia dla 20 najzdolniejszych studentów – 1.000 zł/miesięcznie
  • kursy wyrównawcze z matematyki
  • kurs na Maklera Giełdowego
  • cykliczne spotkania z wybitnymi uczonymi z dziedziny matematyki i jej zastosowań

logotypy

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego